top of page

Algemene verkoopvoorwaarden

 

Voorafgaande bepaling.

§1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens online terug te vinden in het Nederlands en het Engels op www.provecta.be. These general terms and conditions of sale can also be retrieved online from www.provecta.be.

§2 Een bijkomende afgedrukte kopie van onderhavige algemene voorwaarden wordt op eerste verzoek toegezonden. An additional printed copy of these general terms and conditions of sale will be sent upon first request.

 

Artikel 1. Definities.

§1 PROVECTA: PROVECTA, BV naar Belgisch recht, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, met zetel te Klein Boom 5, 2580 Putte en met ondernemingsnummer 0777.744.218.

§2 Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, al dan niet onderneming, die een offerte vraagt aan, een bestelling plaatst bij, een overeenkomst aangaat met of goederen en/of prestaties geleverd krijgt van PROVECTA.

 

Artikel 2. Toepassingsgebied.

§1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod gedaan door, elke overeenkomst gesloten met, elke levering van goederen en elke verrichting van prestaties door PROVECTA en maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen PROVECTA en de klant.

§2 Door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling bij, het aanvaarden van een aanbod gedaan door, het sluiten van een overeenkomst met en/of het aanvaarden van een levering van goederen door of een verrichting van prestaties door PROVECTA erkent de klant kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

§3 De klant erkent dat de toepassing van zijn eventuele eigen algemene (aankoop)voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst.

§1 Elk aanbod dat uitgaat van PROVECTA is vrijblijvend en niet-bindend, wordt steeds gedaan onder voorbehoud van voldoende beschikbare voorraad bij (de toeleverancier(s) van) PROVECTA en is alleszins, bij gebrek aan andersluidende vermelding, slechts geldig gedurende een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de datum waarop het aanbod is geformuleerd. De overeenkomst tussen PROVECTA en de klant komt tot stand op het ogenblik dat PROVECTA de bestelling van de klant schriftelijk bevestigt.

§2 PROVECTA kan uitsluitend verbonden worden door personen die daartoe vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben en die gehandeld hebben binnen de grenzen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

 

Artikel 4. Prijzen.

§1 Tenzij door PROVECTA anders aangegeven werd, zijn de door PROVECTA opgegeven prijzen uitgedrukt in euro, exclusief belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten (waaronder, zonder limitatief te zijn, invoer- en uitvoerrechten en btw begrepen worden). De belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten zijn ten laste van de klant en mogen en zullen door PROVECTA, voor zover zij deze zou voorschieten of betalen, aan de klant worden doorgerekend.

§2 Tenzij door PROVECTA anders aangegeven werd, is in de door PROVECTA opgegeven prijzen de kostprijs voor het vervoer niet inbegrepen. Tenzij contractueel anders overeengekomen werd, mogen en zullen de kosten voor het vervoer aan de klant doorgerekend worden.

§3 Indien nodig worden de goederen door PROVECTA verpakt geleverd. Tenzij contractueel anders overeengekomen werd, zal de verpakking tegen kostprijs door PROVECTA aan de klant doorgerekend worden.

§4 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten in binnen- of buitenland in relatie tot de prestaties, goederen, de verpakking of het vervoer ervan zouden worden ingevoerd of verhoogd of wisselkoersveranderingen de kostprijs voor PROVECTA zouden doen toenemen, is PROVECTA gerechtigd om de aangerekende prijs in evenredigheid met deze toename te verhogen.

§5 Indien de klant, na hiertoe aangemaand te zijn, de goederen, in weerwil van wat contractueel afgesproken werd, niet afhaalt in de magazijnen van PROVECTA of in ontvangst neemt, kan PROVECTA voor de opslag van de goederen een vergoeding van 5 EUR per m³ en per kalenderdag, met een minimum bedrag van 100 EUR aanrekenen.

 

Artikel 5. Levering / uitvoering.

§1 Leveringstermijnen / uitvoeringstermijnen zijn steeds ten titel van inlichting en bij benadering opgegeven tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk werd overeengekomen dat de leveringstermijn / uitvoeringstermijn dwingend is d.m.v. de vermelding “dwingende leveringstermijn”.

§2 PROVECTA zal naar best vermogen de ten titel van inlichting en bij benadering opgegeven leveringstermijn / uitvoeringstermijn proberen te eerbiedigen. In geval van vertraging in de levering / uitvoering zal de klant uit hoofde van dit enkele feit in geen geval de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen en zal de klant in geen geval enige schadevergoeding van welke aard ook van PROVECTA kunnen eisen.

§3 Indien een dwingende leveringstermijn / uitvoeringstermijn werd overeengekomen en PROVECTA de goederen op de uiterlijke leveringsdatum niet geleverd heeft, kan de klant per aangetekende brief de uitvoering van de overeenkomst eisen binnen een termijn van acht (8) weken na de verzending van die brief. Indien PROVECTA bij het verstrijken van deze termijn nog steeds niet geleverd / uitgevoerd heeft, kan de klant – behoudens in geval van overmacht in hoofde van PROVECTA, die aan de klant ter kennis gebracht wordt – de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang beëindigen. In dat geval heeft de klant het recht op teruggave van de bedragen die vooraf betaald werden op de niet-geleverde goederen / niet-verrichte prestaties.

§4 De leveringstermijn / uitvoeringstermijn gaat pas in zodra PROVECTA al hetgeen haar door de klant verstrekt dient te worden (bv. noodzakelijke gegevens) ontvangen heeft.

§5 Tenzij contractueel anders overeengekomen werd, dienen de goederen door de klant op het afgesproken tijdstip en alleszins binnen de zeven (7) kalenderdagen na een uitnodiging daartoe vanwege PROVECTA afgehaald te worden in de magazijnen van PROVECTA. Indien de goederen vervoerd dienen te worden naar een door de klant opgegeven bestemming, dient zulks afzonderlijk overeengekomen te worden.

§6 Indien tussen PROVECTA en de klant overeengekomen werd dat de klant over een bepaalde tijdsperiode een bepaald volume goederen zou afnemen en de klant bij afloop van die tijdsperiode dit volume goederen nog niet volledig afgenomen heeft, is de klant gehouden om alsdan onmiddellijk het nog resterende volume goederen af te nemen.

§7 PROVECTA behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. De gedeeltelijke levering van goederen kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

 

Artikel 6. Risico en aansprakelijkheid.

§1 Het risico m.b.t. de goederen gaat over op de klant op het ogenblik waarop de goederen in de magazijnen van PROVECTA ter afhaling of verzending gereed staan en in ieder geval wanneer zij de magazijnen van PROVECTA verlaten. Bewaring van de goederen geschiedt op kosten, voor rekening en op risico van de klant. Indien de klant de goederen niet in ontvangst neemt, is hij niettemin de koopprijs verschuldigd (onverminderd evenwel het recht van PROVECTA om te opteren voor de ontbinding van de overeenkomst).

§2 Tenzij contractueel anders overeengekomen werd, geschiedt het vervoer van de goederen naar de door de klant opgegeven bestemming op kosten, voor rekening en op risico van de klant. De klant kan aan PROVECTA schriftelijk verzoeken om een verzekering voor het vervoer te sluiten, waarvan de premie, voor zover deze door PROVECTA wordt voorgeschoten of betaald, mag en zal worden doorgerekend aan de klant.

§3 Voor schade veroorzaakt door de niet-uitvoering, de niet-volledige uitvoering, de niet-tijdige uitvoering of de niet-behoorlijke uitvoering van haar verbintenissen zal PROVECTA slechts aansprakelijk zijn in geval van opzet of grove fout van haarzelf of van haar aangestelden. De aansprakelijkheid van PROVECTA is – behoudens in geval van opzet – steeds beperkt tot het vergoeden van voorzienbare, directe en persoonlijke schade van de klant, met uitsluiting van alle indirecte, immateriële schade en gevolgschade waaronder, zonder limitatief te zijn, gederfde inkomsten of winst, verlies van klanten, contracten of businessopportuniteiten, reputatieschade en bijkomende kosten begrepen worden. Alleszins – behoudens in geval van opzet – kan PROVECTA slechts een schadevergoeding verschuldigd zijn tot beloop van maximaal het bedrag dat PROVECTA aan de klant gefactureerd heeft of contractueel gefactureerd zou mogen hebben in het betrokken boekjaar. De klant aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan iedere verdere aanspraak op schadevergoeding van welke aard dan ook ten laste van PROVECTA.

§4 De goederen / prestaties zullen bij levering op de opgegeven bestemming / oplevering onmiddellijk door de klant worden gecontroleerd op hun conformiteit en op eventuele zichtbare gebreken. Klachten betreffende gewicht, hoeveelheden en afmetingen dienen onmiddellijk, bij inontvangstneming van de goederen, geformuleerd te worden. Indien anderszins de goederen / prestaties niet-conform bevonden worden of zichtbare gebreken vastgesteld worden, moet de klant PROVECTA hiervan uiterlijk binnen de 48 uur na de levering / oplevering en alleszins voor het gebruik / de aanwending van de goederen per aangetekende brief met de inhoud zoals hierna bepaald in kennis stellen, bij gebrek waaraan de klant geen enkele aanspraak op herstelling, vervanging, prijsvermindering, ontbinding, schadevergoeding of andere sanctie meer zal kunnen maken. Deze brief dient een gedetailleerde en limitatieve opsomming te bevatten aangaande de vastgestelde niet-conformiteit of gebreken; de nodige stavingstukken dienen bijgevoegd te worden. Uit het gebrek aan gedetailleerde opsomming of het bijvoegen van stavingstukken binnen voormelde termijn of uit het gebruik van de goederen of een gedeelte ervan of wanneer de goederen zijn betaald zal de conformiteit van en de afwezigheid van zichtbare gebreken aan de goederen worden afgeleid.

§5 De goederen worden aan de klant verkocht op diens eigen risico. De klant erkent zelf onderzoek te hebben gedaan naar en volledig op de hoogte te zijn betreffende de wet- en regelgeving die van toepassing is bij het beoogd gebruik van de goederen alsook de technische en functionele specificaties van de goederen, waaronder, zonder limitatief te zijn, de (chemische en fysische) eigenschappen (mede in functie van blootstelling aan de elementen), de kwaliteit, het gebruik, de werking, de wijze van plaatsing of verwerking, de behandeling, het onderhoud en de tijds- en weerbestendigheid begrepen worden en bevestigt de gebeurlijke (gedetailleerde) informatie en voorschriften te hebben opgezocht/opgevraagd en nauwgezet te hebben onderzocht. De klant erkent dat PROVECTA niet geacht kan worden op de hoogte te zijn van de doeleinden waarvoor de klant de goederen zal aanwenden en dat de klant zelf het reglementair kader en de geschiktheid van (het gebruik van) de goederen voor de door hem beoogde doeleinden onderzocht en beoordeeld heeft.

§6 PROVECTA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou ontstaan door een verkeerde plaatsing of onjuiste bewaring of aanwending van de goederen, bv. in strijd met de geldende wet- en regelgeving, gebruiksvoorschriften, handleidingen en/of de zorgvuldigheidsplicht. PROVECTA kan verder ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou ontstaan nadat de goederen door de klant of een derde wijzigingen ondergaan hebben, waaronder, zonder limitatief te zijn, het verzagen, het slijpen, het polieren, het verwerken of het behandelen met eender welk product voor eender welk doel begrepen worden.

§7 PROVECTA zal niet aansprakelijk zijn voor verborgen gebreken die zich zouden openbaren nadat een periode van zes (6) maanden na het tijdstip van levering van de getroffen goederen verstreken is. Indien verborgen gebreken vastgesteld zouden worden, moet de klant PROVECTA hiervan uiterlijk binnen de 48 uren na de vaststelling ervan per aangetekende brief met de inhoud zoals hierna bepaald in kennis stellen, bij gebrek waaraan de klant geen enkele aanspraak op herstelling, vervanging, prijsvermindering, ontbinding, schadevergoeding of andere sanctie, meer zal kunnen maken. Deze brief dient een gedetailleerde en limitatieve opsomming te bevatten aangaande de vastgestelde gebreken. In geval van schade veroorzaakt door verborgen gebreken waarvoor PROVECTA aansprakelijk bevonden zou worden, kan PROVECTA slechts een schadevergoeding verschuldigd zijn tot beloop van maximaal het bedrag dat PROVECTA aan de klant gefactureerd heeft voor de goederen die gebreken vertonen. De klant aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan iedere verdere aanspraak op schadevergoeding, van welke aard dan ook, ten laste van PROVECTA.

§8 Indien de klant klachten met betrekking tot de door PROVECTA geleverde goederen zou ontvangen van zijn eigen afnemer of een andere tussenschakel in de (doorverkoop)keten dient hij PROVECTA hiervan binnen de vijf (5) kalenderdagen schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij gebrek hieraan te voldoen zal de klant geen enkele aanspraak meer hebben opzichtens PROVECTA m.b.t. de betreffende goederen en is PROVECTA – zonder afbreuk te doen aan de beperkingen van aansprakelijkheid waarin deze algemene verkoopsvoorwaarden voorzien – in ieder geval niet meer gehouden tot enige herstelling, vervanging, prijsvermindering, schadevergoeding of welk andere actie dan ook.

§9 Ingeval geleverde goederen / verrichte prestaties behept zouden zijn met een (zichtbaar of verborgen) gebrek en PROVECTA hiervoor, mede met inachtneming van hetgeen in dit artikel bepaald is, aansprakelijk is, heeft PROVECTA steeds het recht om aan dit gebrek te verhelpen door te voorzien in herstelling of vervanging. De klant aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan iedere verdere aanspraak, onder meer op schadevergoeding, van welke aard dan ook, ten laste van PROVECTA.

 

Artikel 7. Facturering en betaling.

§1 De klant gaat ermee akkoord dat PROVECTA haar facturen elektronisch kan bezorgen, via een systeem naar haar keuze, bv. via e-mail of via terbeschikkingstelling op een platform. De klant geeft hiertoe op eerste verzoek van PROVECTA een e-mailadres op.

§2 Indien de overeenkomst tussen PROVECTA en de klant goederen tot voorwerp heeft die niet tot het standaardaanbod van PROVECTA behoren en/of die voor levering aan de klant bewerkingen dienen te ondergaan (goederen op maat) kan PROVECTA te allen tijde voorafbetaling of een afdoende zekerheid voor de betaling eisen alvorens tot bestelling bij de fabrikant, bewerking en/of levering aan de klant over te gaan.

§3 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst of andersluidende vermelding op de facturen van PROVECTA, zijn de facturen van PROVECTA betaalbaar binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

§4 Ingeval een factuur onjuist zou zijn, dient deze binnen de tien (10) kalenderdagen na de factuurdatum met een aangetekende brief gemotiveerd geprotesteerd te worden. Facturen die niet binnen voormelde termijn en op voormelde wijze geprotesteerd werden, zullen zonder meer als aanvaard beschouwd worden.

§5 De plaats van betaling van de schulden van de klant aan PROVECTA is op de maatschappelijke zetel van PROVECTA. De schulden van de klant aan PROVECTA zijn derhalve draagbaar.

§6 De klant kan niet weigeren om de geleverde goederen of verrichte prestaties te betalen om reden dat de totaliteit van de bestelde goederen of prestaties (nog) niet geleverd / verricht werd.

§7 PROVECTA heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde moratoire intresten, kosten en conventionele forfaitaire schadevergoeding alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom.

§8 PROVECTA heeft steeds, zelfs in geval van samenloop, het recht om alle bedragen die zij aan de klant uit welken hoofde ook verschuldigd zou zijn te compenseren met de bedragen die de klant aan PROVECTA verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet al opeisbaar zijn.

 

Artikel 8. Wanprestatie.

§1 Ingeval de klant tekort komt aan zijn verbintenissen ten aanzien van PROVECTA heeft PROVECTA steeds het keuzerecht om de uitvoering van de overeenkomst te eisen dan wel om de overeenkomst te ontbinden voor het geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte.

§2 Bij gebrek aan betaling binnen de vervaltermijn van één of meerdere facturen heeft PROVECTA van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van moratoire intresten aan een conventionele intrestvoet van 12% per jaar of, zo deze hoger zou zijn, aan de intrestvoet voorzien in artikel 5 van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de datum van opeisbaarheid van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het niet-tijdig betaalde bedrag met een minimum van 50,- EUR en dit onverminderd het recht van PROVECTA op vergoeding van de invorderingskosten (inclusief gerechtsdeurwaarderskosten, rolrechten en rechtsplegingsvergoeding) ingeval een buitengerechtelijke of gerechtelijke invorderingsprocedure dient gevoerd te worden.

§3 Eventueel toegestane kortingen komen bij gebrek aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen automatisch te vervallen.

§4 Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet vervallen facturen die opgemaakt werden door PROVECTA aan de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

§5 Indien aan de klant toegestaan werd om zijn schuld aan PROVECTA af te betalen gespreid over verschillende termijnen blijven de moratoire interesten en de forfaitaire schadevergoeding bedoeld in §2 van dit artikel steeds verschuldigd en, zal de klant, indien hij één afbetaling niet tijdig verricht, het voordeel van de gespreide betaling verliezen en wordt de volledige schuld, verhoogd met de moratoire intresten aan de conventionele intrestvoet en de conventionele, forfaitaire schadevergoeding, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

§6 Indien twijfel over de solvabiliteit van de klant kan ontstaan, zoals in geval van het niet of het laattijdig betalen van één of meerdere facturen, het vragen van een afbetalingsplan door de klant, het leggen van beslag lastens de klant, notificaties van bewarende maatregelen of uitvoeringshandelingen lastens de klant in het Centraal Bestand van Berichten van Beslag of een gelijkaardig register, het niet tijdig neerleggen van de jaarrekeningen door de klant, het aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie of gelijkaardige procedure door de klant, fusie of splitsing van de klant, omvorming van de klant of de invereffeningstelling van de klant heeft PROVECTA het recht om voor de nog uit te voeren leveringen / prestaties een voorschot of zelfs volledige voorafbetaling te eisen, dan wel om het stellen van (bijkomende) zekerheden te eisen alvorens deze verder uit te voeren.

§7 Zo lang de klant in gebreke is om één of meerdere bedragen die hij aan PROVECTA verschuldigd is, uit welken hoofde ook, te betalen heeft PROVECTA van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht om nog uit te voeren leveringen / prestaties (die gebeurlijk zelfs verband zouden kunnen houden met de uitvoering van een geheel andere overeenkomst tussen PROVECTA en de klant) op te schorten totdat zij volledige betaling ontvangen heeft en/of om gebeurlijke goederen van de klant die zij onder zich zou houden (gebeurlijk in het kader van een geheel andere overeenkomst tussen PROVECTA en de klant) niet uit handen te geven.

§8 Indien de klant, één maand na hiertoe aangemaand te zijn, de goederen, in weerwil van wat contractueel afgesproken werd, nog steeds niet afgehaald heeft in de magazijnen van PROVECTA of in ontvangst genomen heeft, is PROVECTA gerechtigd om de goederen op kosten van de klant af te (doen) voeren naar het stort of te verkopen aan een derde en opbrengst toe te rekenen op hetgeen de klant verschuldigd is aan PROVECTA. De klant blijft in voorkomend geval de facturering voor de goederen, de vergoeding voor de opslag en de aanhorigheden en kosten verschuldigd.

§9 PROVECTA heeft het recht om de uitvoering van haar verbintenissen van rechtswege en zonder ingebrekestelling te schorsen of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte te ontbinden zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant mits het versturen van een aangetekende brief waarbij deze ontbindingsbeslissing wordt ter kennis gebracht (1) in geval van onvermogen van, uitgifte van één of meerdere cheques zonder dekking door, protest van één of meerdere wissels verschuldigd door, beslag lastens, vereffening van, collectieve schuldenregeling van of faillissement van de klant, (2) ingeval de klant aangeeft zijn verbintenissen niet te zullen naleven, (3) ingeval de klant ernstig tekort komt aan één of meer van zijn verbintenissen ten aanzien van PROVECTA, waaronder alleszins, zonder limitatief te zijn, begrepen worden diens verbintenis tot tijdige betaling van de door PROVECTA opgemaakte facturen of van de gevraagde voorschotten of voorafbetalingen, diens verbintenis tot het stellen van (bijkomende) zekerheden en diens verbintenis om de goederen in ontvangst te nemen of af te halen of (4) ingeval de klant tekortkomt aan eender welke verbintenis en hieraan niet tegemoet is gekomen binnen de vijftien (15) kalenderdagen volgend op een ingebrekestelling door PROVECTA. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding heeft PROVECTA recht op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 50% van het bedrag waarop PROVECTA recht gehad zou hebben indien de overeenkomst correct uitgevoerd ware geweest, vermeerderd met de annulatiekosten en/of schadevergoedingen die PROVECTA aan haar toeleverancier(s) (van bv. grondstoffen of half afgewerkte producten) verschuldigd zou zijn en onverminderd het recht van PROVECTA om een hogere schadevergoeding te vorderen zo haar schade groter zou zijn. In geval van ontbinding dienen de reeds geleverde goederen op kosten van de klant terugbezorgd te worden aan PROVECTA of dient hun waarde vergoed te worden.

 

Artikel 9. Overmacht.

In geval van overmacht in haren hoofde is PROVECTA bevrijd van om het even welke verbintenis zonder dat de klant aanspraak kan maken op schadevergoeding of terugbetaling van al betaalde bedragen. Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van PROVECTA en die de uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk maken, bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken, zoals onder meer doch niet uitsluitend onderbreking in de energievoorziening, brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen of lock-outs, uitzonderlijke verkeershinder, storm, ijs, sneeuw, noodweer, overstromingen, aardbevingen, import- of exportbeperkingen, embargo, beperkingen allerlei, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuatie, inflatie, pandemie, epidemie, oproer of oorlog, sabotage, fouten van, vertragingen bij, productie- of leveringsproblemen bij, prijsverhogingen door of overmacht bij toeleveranciers van goederen of diensten. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.

§1 PROVECTA behoudt de exclusieve eigendom van alle door haar geleverde goederen tot alle bedragen die uit hoofde van de levering verschuldigd zijn, inclusief de eventueel in geval van laattijdige betaling verschuldigde forfaitaire schadevergoeding, moratoire intresten en kosten, integraal betaald zijn.

§2 De klant kan derhalve tot dan op geen enkele wijze over de nog niet volledig betaalde goederen beschikken. Meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden in eigendom overdragen, ze bezwaren met enige zekerheid of ze verwerken of aanwenden op welke wijze dan ook.

§3 De klant verbindt zich ertoe om PROVECTA onmiddellijk te verwittigen bij enige beslaglegging op goederen die het voorwerp uitmaken van dit eigendomsvoorbehoud.

§4 Het risico m.b.t. de goederen blijft niettemin rusten op de klant.

 

Artikel 11. Wijziging.

PROVECTA heeft het recht om onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen zullen onmiddellijk van toepassing zijn op elk nog niet aanvaard aanbod of elk nieuw aanbod uitgaande van PROVECTA maar niet voor reeds gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 12. Varia.

§1 De klant dient kennisgevingen aan PROVECTA steeds toe te zenden aan het adres van haar zetel, zoals dit blijkt uit de officiële bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad, dan wel op het adres dat PROVECTA schriftelijk ter kennis gebracht heeft van de klant. PROVECTA kan kennisgevingen aan de klant toezenden aan het postadres, het faxnummer of het e-mailadres opgegeven door de klant – zoals dit blijkt uit de administratieve gegevens van PROVECTA – of, al naar gelang het geval, aan het adres van de zetel, de exploitatiezetel de vestigingseenheid of de woonplaats van de klant, zoals dit blijkt uit de bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank der Ondernemingen, het rijksregister of gelijkaardige officiële databanken in het buitenland. De klant dient iedere wijziging van zijn contactgegevens onverwijld ter kennis te brengen van PROVECTA.

§2 Ingeval een beperking van aansprakelijkheid waarin deze algemene voorwaarden voorzien in een specifieke hypothese ongeldig zou zijn, zal deze hypothese geacht worden niet bedoeld te zijn. Ingeval een beperking van aansprakelijkheid waarin deze algemene voorwaarden voorzien verder zou gaan dan wat wettelijk toegestaan is, zal deze beperking automatisch herleid worden tot de beperking van aansprakelijkheid die maximaal toegestaan is.

De eventuele gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, laat de geldigheid, uitvoerbaarheid en afdwingbaarheid van de overige clausules of het overige gedeeltelijke ervan (voor zover dit een nuttige betekenis behoudt, die overeenstemt met de oorspronkelijke bedoeling van de partijen) onverlet. PROVECTA en de klant zullen te goeder trouw onderhandelen teneinde een geldige, uitvoerbare en afdwingbare bepaling in de plaats te stellen van de getroffen bepaling die zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de partijen benadert (met een zo gelijkaardig mogelijke economische impact).

§3 In geval van strijdigheid tussen de verschillende taalversies van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, is de Nederlandse tekst, die de enige authentieke tekst is, doorslaggevend.

 

Artikel 13. Toepasselijke recht en bevoegde gerecht.

§1 De rechtsverhoudingen tussen PROVECTA en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht (met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980).

§2 Geschillen zullen uitsluitend, volgens hun onderscheiden materiële bevoegdheid, gebracht worden voor de gerechten die bevoegd zijn voor het rechtsgebied waarin de zetel van PROVECTA gelegen is. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval een ander gerecht krachtens het toepasselijke recht exclusief bevoegd zou zijn. Enkel PROVECTA heeft daarnaast ook het recht om het geschil aanhangig te maken bij het (binnenlandse of buitenlandse) gerecht dat rechtsmacht zou hebben en bevoegd zou zijn bij wegdenking van dit forumbeding.

bottom of page